Cyklistická doprava

Mapa stávající sítě cyklodopravy

ru_1_935.jpg

Cyklistická doprava ve městě a jeho okolí, cyklotrasy a cyklostezky a vše co s nimi souvisí. Téma diskutované a přemílané v Havířově již několik let. Přesto hmatatelné výsledky úsilí celého týmu lidí zatím vidět nejsou. Proto jsme pro vás připravili novou rubriku, ve které vás budeme seznamovat s problematikou přípravy cyklotras a cyklostezek v Havířově, s postupem prací a novinkami v této oblasti.

Určitě alespoň tušíte, kolik práce znamená postavit malý rodinný dům. Vyžaduje to značné úsilí, rozhodnost, výběr vhodného pozemku, jednání a dohadů v rodinném kruhu, běhání kolem vyjádření, stanovisek, dokladů, telefonů, řešení s projektantem a starostí s financováním. Teprve po této přípravě následuje samotná výstavba domu.

Výstavba cyklostezek je v porovnání s výstavbou rodinného domu gigantickým úkolem.
Počáteční myšlenku od samotné realizace cyklostezek dělí cesta plánování a přípravy, cesta naprosto nezbytná, cesta časově náročná.

Složitost a rozsah cyklostrategie :
Cyklostezky budou řešeny řádově v desítkách kilometrů.
Cyklostezky budou spojnicí všech městských čtvrtí i všech důležitých strategických bodů.
Cyklostezky budou procházet oblastí ochranné zóny tzv. "SORELA" i mimo ni.
Cyklostezky budou procházet oblastmi v okolí města (louky, pole, lesoparky).
Cyklostezky budou procházet po stávajících i nových komunikacích, chodnících i lesních pěšinách.
Cyklostezky budou procházet územím města Havířova i územím přilehlých obcí (např. Horní Bludovice)
Cyklostezky budou mít vazby na trasy stávající i navrhované.
Cyklostezky budou mít vazby na trasy městského, regionálního i nadregionálního významu.
Cyklostezky ovlivní chod celého města Havířova, a to dlouhodobě!
Cyklostezky ovlivní pohyb náhodných turistů i častých návštěvníků našeho města.
Cyklostezky se stanou součástí každodenního života všech skupin obyvatelstva Havířova
(chodců, cyklistů, řidičů, seniorů, mladých, dětí, lidí postižených - pohybově, zrakově, mentálně, lidí zdravých i nemocných, občanů pořádkumilovných i méně ukázněných, cyklistů různě zdatných).

Při plánování a projektování cyklostezek musíme respektovat požadavky a hlediska :
- bezpečnost všech účastníků provozu
- dopravní řešení v širších souvislostech
- účelnost - rekreační, sportovní
- soulad s územním plánem
- ochranu životního prostředí - snažíme se minimalizovat negativní dopad na travnaté plochy,
stromy a dřeviny, kořenové systémy, na přírodní památku "Meandry řeky Lučiny", na vodní toky
- všechny normy ČSN, TKP, platné zákony, usnesení, vyhlášky, dopravní předpisy a ustanovení
- podmínky a požadavky dotčených obcí
- podmínky vlastníků dotčených pozemků
- rozhodnutí orgánu památkové péče
- podmínky budoucího správce ( z hlediska následné údržby )
- ekonomické možnosti
- pravidla dotačních finančních fondů
- a na závěr: součástí projektů je odvodnění komunikací, lávky přes řeky, signalizace světelných křižovatek, nutné přeložky inženýrských sítí, barevné řešení na území města v oblasti intravilánu,
nasvětlení přechodů, nasvětlení vjezdů do obytných zón, stojany na kola, a dále - každá lavička,
odpočívka, informační tabule, každý sloup veřejného osvětlení, každý strom, každý autobusový
záliv ...

Žádný článek tohoto složitého řetězce nesmí zůstat opomenut. Všechno musí být náležitě akceptováno a zahrnuto do projektových dokumentací.
Nejzásadnější fakta o přípravě a realizaci havířovských cyklostezek:

rok 2003-4
zpracování a odsouhlasení Generelu cyklistické dopravy města Havířova

rok 2003-4
zpracování a odsouhlasení Strategického plánu cyklistické dopravy města Havířova

rok 2005
zadání prvních projektových dokumentací na některé trasy 1. etapy cyklostezek páteřní trasy z Havířova na Žermanickou a Těrlickou přehradu, trasy na Hlavní třída, (některé trasy jsou řešeny v rámci oprav místních komunikací)

rok 2006
intenzivní příprava na zadání dalších tras 1. etapy cyklostezek

Věřte, že za každým tímto řádkem se skrývají desítky složitých jednání na různých úrovních,
jednání se zástupci různých institucích, jednání s vlastníky pozemků, desítky rozhodnutí zásadních i rozhodnutí menších nejrůznějšího charakteru.

Pokud vás zajímá cyklostrategie našeho města detailněji, máte možnost nahlédnout do podstatných textových, výkresových i dokladových částí výše uvedených materiálů.

Cyklistické dopravě byla vyčleněna tato samostatná rubrika na webových stránkách města a pravděpodobně již v příštím roce vznikne oddělený info portál cyklistiky, kde budou občané seznamováni s průběhem přípravy a výstavbou cyklostezek.